Stanovy oddílu:


A) HRACÍ ŘÁD
-Hrací doba je od 9.00 hod. do setmění, nejdéle však do 20.00 hodin, v měsících květnu až srpnu do 21.00 hodin, případně po dohodě se správcem je možno i jinak.
-Noví členové budou přijímáni na základě písemné přihlášky, o jejich přijetí rozhoduje výbor oddílu ( vzhledem k počtu členů a velikosti areálu budou noví členové přijímáni jen vyjímečně). Členem se žadatel stává po zaplacení schválených poplatků.
- V době určených tréninkových hodin pro závodní hráče TO SK Třebechovice p.O. je v případě volných kurtů možné je využít ostatními členy i příchozími, ale tento hrající je povinen v těchto hodinách na vyzvání oprávněného závodního hráče (dohoda) uvolnit kurt pro trénink.
HRACÍ PRÁVA A POVINNOSTI :
1) ČLENOVÉ KLUBU
Člen TO má právo nastoupit ke hře, má-li zaplaceny členské příspěvky na daný rok a odpracovanou polovinu brigádnických hodin do 15.5.2017 Termíny placení příspěvků je do 15. května daného roku. Právo hry má na kterémkoliv dvorci s výjimkou dvorců a hodin vyhrazených pro:
- mistrovská utkání
- tréninky družstev,
- ostatní organ. a fyzické osoby, s kterými je uzavřena smlouva o pronájmu Rozpis takto obsazených dvorců bude vyvěšen na nástěnce. Hrací doba se počítá včetně úklidu tenisového dvorce. Členové klubu si mohou na nástěnce zamluvit na týden dopředu jednotlivé dvorce na určenou hodinu zápisem do rozpisu. V případě, že nezahájí do 5 minut od zamluveného času hru, může po jejich zamluvenou dobu kdokoliv dvorec obsadit . Hráči, kteří končí, jsou povinni dvorec upravit (viz pokyn na nástěnce), nastupující hráči v případě potřeby dvorec nakropit.
2) ŽÁCI
-Žáci i v přítomnosti dospělých mají kromě vyčleněného tréninku hrací dobu ve dnech školního vyučování do 18 hodin, v září potom do 16.30 hodin.
-V případě obsazenosti dvorců jsou povinni na požádání po této hodině dvorec upravit a uvolnit. Toto opatření se týká i hry dospělého s žákem.
-Žáci, kteří končí, jsou povinni dvorec upravit (viz pokyn na nástěnce).
3) NEČLENOVÉ
-V případě nevytíženosti všech dvorců můžou na dvorcích hrát i nečlenové za poplatek 100.- Kč za dvorec za 1 hodinu do 14:00 nebo 120.- Kč za dvorec
za 1 hodinu od 14:00 (platí pro rok 2017).
-Poloviční (minimální poplatek) 60.- Kč za dvorec za 1 hod. se platí jen v tom případě, kdy hraje jeden nečlen se členem nebo členy TO. Dva nečlenové platí plný poplatek 120,- Kč.
-O umožnění hry nečlenům rozhoduje správce nebo přítomný člen vedení oddílu tak, aby ve hře nebyli omezováni členové klubu.
-Dvorce se nečlenům pronajímají vždy jen na 1 hodinu včetně úklidu (5 minut) tenisového dvorce, kterou lze podle situace prodloužit.
-Poplatek se vybírá po ukončení hry (obdrží doklad o zaplacení). Platí se za každou započatou půlhodinu správci, pokladníkovi nebo členu vedení oddílu.
Stanovy oddílu:


-Na dvorec je pustí pouze ve sportovním oblečení a zejména odpovídající obuvi(Na tenis nutná hladká podrážka).
-Hráči, kteří končí, jsou povinni dvorec upravit, nastupující hráči v případě potřeby musí dvorec nakropit.
B) PŘÍSPĚVKY A BRIGÁDY
Pro rok 2017 jsou stanoveny tyto poplatky :
Dospělí...................... 1000.- Kč
Dorost a studující............ 600.- Kč
Žáci 10 – 15 let.............. 500.- Kč
Žáci do 10 let................ 300.- Kč
Dospělí starší 65 let......... 600.- Kč
Nehrající členové............. 300.- Kč (udržovací poplatek)
Uvedené ceny zahrnují též členský příspěvek v SK 200,- Kč dospělí,
100,- Kč mládež do 18 let
- Noví členové (dospělí) navíc zaplatí vstupní poplatek 2.500.- Kč.
- Roční poplatek za skříňku je 200.- Kč
- Počet brigádnických hodin pro člena na rok 2013 je 10 hodin. Hodiny budou
odpracovány na úpravě kurtů, nátěru oplocení nebo úpravě klubovny a jejího okolí.
- Práce na brigádách dle důležitosti přiděluje správce nebo např. vedení oddílu.
- Odpracované hodiny budou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány.
C) PRAVOMOCE SPRÁVCE
Správce je pověřen vedením oddílu k těmto úkonům ( v případě neustanovení správce přecházejí povinnosti na přítomné členy vedení oddílu):
- Hráče, kteří nemají splněné povinnosti nebo nečlenové předem zaplacenou 1 hodinu, nepustí na dvorec a hru jim neumožní.
- Dohlíží na řádnou úpravu dvorců před a po hře.
- Rozhoduje o způsobilosti dvorců ke hře.
- V případě nevhodného oblečení nebo obutí hráčů je oprávněn jim hru neumožnit. - Při nevhodném chování hráčů je oprávněn je odvolat z dvorce.
- Vybírání poplatků od příchozích
D) ZÁVODNÍ DRUŽSTVA
Na rok 2015 je do soutěží přihlášeno: 2 družstva dospělých, družstvo dorostu
a družstvo starších žáků
- Určení vedoucích družstev a sestavení soupisek bude provedeno na hráčské schůzi.
- Vedoucí družstev mají povinnost vyplnit hodiny do rozpisu (kalendáře) obsazenosti dvorců, kdy probíhají soutěžní utkání.
E) FINANCOVÁNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
- Klub zabezpečí všechna domácí mistrovská utkání míči, buď z dotace tenisového svazu nebo z vlastních prostředků.
- Klub proplatí částečně cestovní výlohy dle předložených cestovních dokladů na max. dva osobní automobily na mistrovské utkání.
F) TRÉNINKY
- Přehled tréninků je uveden na nástěnce nebo v rozpise jednotlivých dvorců.
- Tréninky dospělých si řídí vedoucí družstev.
G) PLÁNOVANÉ TURNAJE
Provozní řád se bude ročně aktualizovat, změny bude schvalovat výroční členská schůze nebo členská schůze TO.
Kompletní stanovy naleznete zde...
SK Třebechovice pod Orebem oddíl tenisu, Sportovní,
503 46 Třebechovice p. O., e-mail: sktrebechovicetenis@gmail.com
© Jiří Tuček 2014
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!